Публикация ежеквартального отчета эмитента за III квартал 2014 г.