Публикация ежеквартального отчета эмитента за III квартал 2015 г.